Natrętne myśli

Natrętne myśli oraz czynności kompulsywne towarzyszą zaburzeniom obsesyjno-kompulsywnym, które potocznie są nazywane nerwicą natręctw lub obsesjami. Zaburzenie to zaliczane jest do grupy zaburzeń lękowych.

Osoby, których dotyczy ta grupa objawów, wykonują tzw.: rytuały, ponieważ boją się, że jeśli tego nie zrobią, stanie się coś złego, np.: czują, że muszą sprawdzić kilkanaście razy czy zamknęli drzwi wejściowe. Czują ogromy niepokój, że mogą sprowadzić nieszczęście  na siebie lub najbliższe sobie osoby. Obawiają się często, że również one same mogą stać się sprawcami przemocy, np.: doświadczają lęku przed zrobieniem krzywdy swoim najbliższym. Natrętne myśli oraz zachowania kompulsywne „wdzierają się” do głowy i nie można się ich pozbyć. Wpływają na poczucie stałego niepokoju, utrudniają koncentrację na innych sprawach. Rytuały w dużej mierze dezorganizują życie osób, nimi dotkniętych oraz ich bliskich, często prowadzą do wycofania się z życia społecznego. Dlatego niezbędne jest podjęcie leczenia przez osoby, udręczone tym zaburzeniem.

Współcześnie w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych zaleca się działanie dwutorowe: psychoterapię oraz farmakoterapię.